Projekty

Aktualnie realizowane projekty:

RODZINA - wspólna sprawa IV

Projekt ma na celu zwiększenie  szans  rozwojowych  dzieci  w  wieku  0–6  lat  i  ich  rodziców  poprzez  wzmocnienie więzi rodzinnych, kompetencji  społecznych,  opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie  edukacyjne i psychologiczne  rodziców oraz zwiększenie efektywności i spójności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz rodzin z dziećmi w wieku do lat 6. Projekt jest kontynuacją podjętych w latach 2016-2018 działań prowadzonych w ramach zadania publicznego „Rodzina Wspólna Sprawa”, mieszkańców dzielnicy i środowisko, w jakim się wychowują. Połączone działania trzech organizacji: Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko”,  Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” i Fundacji „Zwalcz Nudę” zaplanowane zostały z uwzględnieniem innych lokalnych zasobów – placówek wczesnej opieki i edukacji oraz założeniem wykorzystania także ich potencjału.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Po zdrowie razem - wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa- Ochota jest liderem projektu „Po zdrowie razem – wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”. Partnerami w projekcie są Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (MCN) w Zagórzu i Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “SZANSA” Warszawa Ochota. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20)

Informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 14 104 485,78 zł

Obszar działania: Dzielnica Ochota, Śródmieście, Ursus m.st. Warszawa,

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest udzielenie bezpłatnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w 3 dzielnicach m. st. Warszawy. Wsparcie w formie profilaktyki, edukacji i  terapii odbywa się w  przy wykorzystaniu sieci  koordynacji międzysektorowej wykorzystującej zasoby społeczności lokalnej. W zakresie projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących  deinstytucjonalizacji usług społecznych i medycznych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie warszawskich dzielnic: Ochoty, Śródmieścia i Ursusa).

Projekt został zaplanowany do realizacji w lokalnym środowisku, w oparciu o model środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, będący elementem współczesnej reformy psychiatrii dziecięcej. Oprócz lidera, Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota (SZPZLO), partnerami w projekcie są Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii (MCN) sp. z.o.o., mazowiecka placówka o zasięgu ogólnopolskim, specjalizująca się w zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz organizacja pozarządowa – Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “SZANSA” Warszawa Ochota, działająca w obszarze wsparcia środowiskowego, rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz odebraniem dzieci w dojściu do prawidłowego poziomu funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Ponadto partnerem nieformalnym współpracującym jest: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnica Ursus m.st. Warszawy w poszczególnych instytucjach: OPS, ZOZ, PPP.

 

Pomoc beneficjentom z obszarów działania centrum udziela:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w placówkach:

Ochota – ul. Skarżyńskiego 1

Śródmieście – ul. Koszykowa 79 A

Ursus – ul. Sosnkowskiego 18

 

Informacji o projekcie udziela:

Kierownik projektu:

Dorota Grądzka

Telefon +48 517 373 227


Strona internetowa projektu: https://www.szpzlo-ochota.pl/power

Inny nie znaczy obcy. Adaptacja dziecka z innego kręgu kulturowego wśród rówieśników w polskim przedszkolu i szkole

W ramach projektu prowadzimy zajęcia w szkołach i przedszkolach, które mają  na celu łagodne wprowadzanie dzieci z innego kręgu kulturowego do polskiego przedszkola, szkoły, budowanie przyjaznej atmosfery. Ważnym celem jest także rozwijanie postawy otwartości, poszanowania demokracji, akceptacji i empatii wobec innych. Służą integracji i włączeniu społecznemu, pomagają budować przestrzeń dialogu i rozmowy, współdziałania pomimo różnic. W ramach współpracy z nauczycielami prowadzimy wspólne seminaria i konwersatoria, zajęcia otwarte z komentarzem metodycznym i dyskusją, wspólne warsztaty, których celem jest wsparcie i kontynuacja naszych działań z zakresu edukacji wielokulturowej

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Na skrzydłach edukacji. Misja Kosmos III

W ramach projektu prowadzimy warsztaty modelarskie i konstruktorskie m.in. w modelarniach szkolnych, na terenie placówek i instytucji zajmujących się lataniem, w tym przede wszystkim na terenie Instytutu Lotnictwa. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z dziedziną latania, wycieczki do miejsc związanych z lataniem i lotnictwem. 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

znak promocyjny

MAL Kłobucka - szansa na rozwój

Projekt wdrożony w 2017 roku obejmuje działania na rzecz wszystkich grup społecznych i wiekowych, zakłada integrację społeczną mieszkańców przede  wszystkim  Dzielnicy Ursynów. Nasi przyjaciele i sąsiedzi chętnie odwiedzają wspólne Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej 14 i biorą udział w licznych aktywnościach, zajęciach, warsztatach i imprezach okolicznościowych. Razem tworzymy dobre atmosferę i klimat.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0

Projekt działaniami obejmuje dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy i jest realizowany przez doświadczone organizacje współtworzące Lokalny System Wsparcia od 2013 roku. Głównym założeniem konsorcjum jest realizacja projektu, który połączy i wykorzysta różne typy działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin. W ramach projektu dajemy wsparcie edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne, specjalistyczne dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. 

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Zrealizowane programy i projekty:

Światy Dzieci

Na skrzydłach edukacji - Misja Kosmos II

Projekt ma na celu rozwijać zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży, zainteresowania lataniem, tym  co dzieje się w powietrzu, rozwiązywaniem zagadek i tajemnic latania, kosmosu, planet i gwiazd, historią maszyn powietrznych i osiągnięć techniki. Jego celem jest także przybliżanie sylwetek twórców samolotów, helikopterów, spadochronów, ale także wybitnych pilotów.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa


XVII Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki

Celem programu jest podnoszenie świadomości osób pracujących na rzecz dzieci, rodzin, seniorów  w dzielnicy Ochota na temat przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ważne jest budowanie współpracy, integracja środowisk edukacyjnych i pomocowych, rozwijanie współpracy samorządowo-pozarządowej, wymiana dobrych praktyk oraz poznanie instytucjonalnych zasobów dzielnicy Ochota. W ramach projektu zorganizowaliśmy wyjazd do Kazimierza Dolnego. Zapoznaliśmy uczestników z metodą Dialogu Motywującego, doświadczeniami twórczyni Szkoły z Pasją. 

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Przystań Świętego Mikołaja

W ramach projektu prowadzimy działania na rzecz dzieci i młodzieży ukraińskiej, które
w wyniku wojny znalazły się na terenie RP. Rozwijamy naszą PRACOWNIĘ działającą w ramach Przystani św. Mikołaja. Prowadzimy Klub integracji rodzin ukraińskich i polskich z najmłodszymi dziećmi, zajęcia dla dzieci – nauka języka polskiego, zabawa, integracja, wsparcie edukacyjne i emocjonalne, wspólne wyjścia i wycieczki. Razem będziemy przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia, przywitania Nowego Roku.

Projekt współfinansuje Fundacja Świętego Mikołaja

Festiwal nauki

Wydarzenie edukacyjne integrujące społeczność Szkoły Podstawowej 387 w Warszawie. Okazja do wspólnych działań naukowych zaproszonych ekspertów, nauczycieli, rodziców i dzieci.  Celem nadrzędnym projektu jest rozwój zainteresowań naukowych dzieci i młodzieży. Ważnymi założeniami są także: zwiększanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci, otwarcie się szkoły na nową formę integracji i współpracy z rodzicami, młodzieżą, partnerami społecznymi spoza szkoły, promocja różnych dziedzin naukowych ważnych we współczesnym świecie. 



Pracownia Integracji Polsko-Ukraińskiej

Projekt skierowany głównie do młodzieży polskiej i ukraińskiej polega na integracji z uwzględnieniem różnic międzykulturowych. Działania, na których się skupiamy to klub młodzieżowy, warsztaty twórcze, kulinarne, odkrywanie ciekawych zakątków Warszawy i ich okolic, zajęcia sportowe. Zwracamy uwagę na potrzeby młodzieży, realizujemy warsztaty z zakresu komunikacji, radzenia sobie ze stresem, oferujemy konsultacje z psychologiem, pomoc tłumacza. Organizujemy lekcje języka polskiego, a w roku szkolnym udostępniamy stanowiska komputerowe do nauki zdalnej. 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Od polskich pisarzy dla dzieci - rozmaitości kulturalne dla najmłodszych

Program adresowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym ze środowiska lokalnego dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ich rodziców, dziadków i wychowawców. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań  w różnych dziedzinach kultury i sztuki, organizowanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym dzielnicy, miasta, regionu oraz prezentacji małych form artystycznych. Stworzenie przyjaznej  przestrzeni do integracji międzypokoleniowej, dzielenia się talentem, pasją, doświadczeniem, możliwości dostępu do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostarczanie wysokiej jakości oferty wydarzeń edukacyjno – kulturalnych.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Razem z Ochotą III

Projekt stanowi kontynuację działań podjętych w 2014 roku w ramach budowania Lokalnego Systemu Wsparcia w dzielnicy Ochota. Trzecia edycja programu „Razem z Ochotą” nastawiona jest na rozwój współpracy lokalnej, łączenie wysiłków ofert różnych instytucji i organizacji, współdziałanie wielu podmiotów  w celu poprawy sytuacji rodzin z dziećmi  w wieku 6-18 lat. Głównym celem projektu „Razem z Ochotą III”  jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz zwiększanie kompetencji społeczno-opiekuńczych ich rodzin.

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Od przedszkola do seniora - Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie

Piknik ma już swoją  tradycję na Grochowie.  Pomysł zrodził się w 2017 roku w wyniku współpracy O.T.TRAD SZANSA z wieloma podmiotami i placówkami południowopraskimi w poprzednich latach. Tegoroczne hasło „Od przedszkola do seniora” wskazuje na wielopokoleniową ciągłość, co  w czasie pandemii, społecznej izolacji i poczucia samotności wielu mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, nabiera szczególnego znaczenia. Każdy sposób jest dobry, aby świętować dobre sąsiedztwo, aby okazać więcej niż na co dzień życzliwości sąsiadom, ludziom starszym z najbliższego otoczenia.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa



Przystań Świętego Mikołaja

Prowadzimy Pracownię, w której dzieci i młodzież z Ukrainy mogą spędzać czas, uczyć się, bawić, rozwijać aktywność twórczą i swoje zainteresowania, a także otrzymać odpowiednie wsparcie psychologiczne. Dla najmłodszych dzieci odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe, w których uczestniczą ze swoimi mamami i babciami. W celu zapoznania dzieci i młodzieży z ciekawymi miejscami w Warszawie i okolicach organizujemy wycieczki i wyjazdy.

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja

 



Solidarni z Ukrainą - pomoc dzieciom i rodzinom

Celem zadania jest zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców
z Ukrainy oraz wsparcie i koordynacja działań zmierzających do efektywnego udzielania pomocy na terenie miasta stołecznego Warszawy, głównie dzielnicy Ochota osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia. Odbiorcami wsparcia są  uchodźcy z Ukrainy.  Są to przede wszystkim kobiety i dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze oraz rodziny, które były zmuszone uciekać przed wojną. Najważniejszymi potrzebami tych osób są potrzeby pierwszego rzędu – potrzeba dachu nad głową, bezpiecznego miejsca pobytu, miejsce do spania, jedzenie, woda do picia, toaleta, wypranie ubrań, środki higieniczne, a także potrzeba wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i pomocy tłumacza, wsparcie organizacyjne. Potrzebą edukacyjną dzieci jest nauka języka polskiego koniecznego do porozumiewania się z rówieśnikami, znalezienia się w polskiej szkole, przedszkolu. Potrzeba nauki języka polskiego przez matki, osoby dorosłe wynika z potrzeby znalezienia zatrudnienia, załatwienia spraw w urzędzie, porozumiewania się na co dzień, w obcym kraju, funkcjonowania w nowym społeczeństwie.

Zadanie polega na koordynacji systemu niesienia pomocy, łączenia zasobów i wysiłków wielu osób zaangażowanych w pomaganie, wolontariuszy, przedstawicieli różnych podmiotów – instytucji, organizacji pozarządowych, placówek edukacji, kultury i sportu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Fundusz Pomocy dla Ukrainy


W poszukiwaniu własnego JA - młodzieżowa grupa rozwojowa

Epidemia życzliwości

W rytmie rodziny

Praca z rodzinami z małymi dziećmi, mająca na celu rozwój miejsca integracji rodzin na Ochocie. Celem jest zwiększanie szans rozwojowych dzieci najmłodszych oraz ich rodziców i opiekunów uwzględniając integrację rodzin ukraińskich i polskich. W pracy z rodzinami kierujemy się zasadą równości, dbamy o równe traktowanie wszystkich uczestników. 

Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe dla rodziców z dziećmi. Rodzic towarzyszy dziecku w zabawie poznając metody wspierania malucha w rozwoju, nabywając uważności i wrażliwości na potrzeby rozwojowe dziecka. Ma sposobność obserwacji swojego dziecka w kontaktach z innymi dziećmi, doświadcza tego, jak poszerza się  sfera najbliższego rozwoju malucha.

Wspieramy rodziców małych dzieci w opiece, wychowaniu i rozwoju ich pociech poprzez zajęcia ogólnorozwojowe, opiekę psychologiczną, wsparcie edukacyjne. 

Projekt finansuje m.st. Warszawa

W rytmie rodziny

Świetlica z pomysłem

Jesienna Szkoła Profilaktyki

Dzieci Poetom. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych

Cztery pory roku w muzyce i literaturze. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych

Razem dla seniorów - Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie

Bliżej świątecznych marzeń - sąsiedzkie choinki podwórkowe na Ochocie

Choinki Ochoty - Świąteczne Spotkania Podwórkowe

Młodzi kibice na stadionach

Odkrywkowo, naukowo, supełkowo, językowo, na sportowo

XVII Rodzinny Piknik Integracyjny na Szczęśliwicach

Rodzinny Kącik

Razem z mamą i tatą poznajemy Warszawę

Szansa dla Rodzin

Kto Ty jesteś? Polak mały. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych.

W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą

Szansa dla Dzieci

Przedszkole otwarte na zmianę

Szkoła otwarta na zmianę

Profesjonalnie dla rodziny

Bądźmy w kontakcie